Raad van Commissarissen

Zoals elke woningcorporatie werkt Oosterpoort met een Raad van Commissarissen (RvC). Deze Raad bestaat uit vijf leden. Onze huurdersorganisaties droegen twee daarvan voor. De RvC bestaat in de ideale situatie uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden komen bij voorkeur uit het bedrijfsleven, de publieke sector én de non-profitsector. 

Samenstelling

Onze Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld:

Lid Geboren Beroep Datum (her) benoeming Datum einde termijn

Dhr. M.B.J.M. Kniest (voorzitter)

1962 Forensisch accountant 1 januari 2017  31 december 2020
Mevr. F.M. Aarts ** (vicevoorzitter) 1981 Advocaat 19 mei 2016 18 mei 2020 (H)
Dhr. J.G.B.J. Hooge Venterink 1960 Managing partner / CFO 19 februari 2019 18 februari 2023 (H)
Mevr. A.T.M. Bouwmeister-Wegdam* 1959 Zelfstandig ondernemer 1 oktober 2019 30 september 2023 (H)
Dhr. J.A.J. Lenssen 1961 Directeur Omgevingsdienst Brabant-Noord 10 november 2019 9 november 2021 (H)

 

* Huurderscommissaris
** Huurderscommissaris met een juridische specialisatie

 

In 2013 werd het rooster van aftreden opnieuw vastgesteld. In het schema ziet u wie wanneer aftreedt. Leden met een (H) achter het jaartal zijn weer herbenoembaar.  

Klik hier voor het profiel van de Raad van Commissarissen, de leden en de voorzitter

Rollen

De Raad van Commissarissen heeft drie rollen:

 • toezicht;
 • klankbord;
 • werkgever.

Daarnaast kunnen de leden lid zijn van een aantal commissies (lees hieronder verder).

Deze rollen en het functioneren zijn vastgelegd in de statuten en in het reglement RvC.

Toezicht houden

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Oosterpoort. De Raad ziet toe op de koers, de uitvoering van volkshuisvestelijke en maatschappelijke taken, de financiën, de risicobeheersing en de verbindingen van Oosterpoort (zoals de holding en dochtermaatschappijen). Bij toezicht houden maakt de RvC gebruik van wettelijke kaders, interne en externe rapportages, beleidsdocumenten van Oosterpoort en overleg met de huurdersvereniging HV Woonbelang, bewonerscommissies, belanghouders en de Ondernemingsraad van Oosterpoort. 

Klankbord

Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen neemt minimaal een keer per jaar deel aan een overlegvergadering van de Ondernemingsraad. Ook gaat de RvC de organisatie in om te vertellen wat de taken en rollen van de RvC zijn. En om op te halen wat in de organisatie speelt. 

Werkgeverschap

De Raad van Commissarissen is werkgever van de directeur-bestuurder:

Naam directeur-bestuurder:

Eugène Janssen

Geboortedatum

1954

Werkzaam bij Oosterpoort:

- in functie directeur Bedrijfsvoering

- in functie directeur-bestuurder

 

1-08-2008

1-11-2009

Duur van benoeming

Onbepaald

Nevenfuncties

Voorzitter Beheerstichting Op de Heuvel Groesbeek

Lid van commissies

Leden van de Raad van Commissarissen kunnen lid zijn van een kerncommissie: de audit- of remuneratiecommissie. In het reglement auditcommissie en het reglement remuneratiecommissie liggen de taken vast. 

De Auditcommissie houdt vooral toezicht op: 

 • de begroting, meerjarenbegroting en jaarrekening;
 • de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de handhaving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
 • de financiële informatieverschaffing door het bestuur;
 • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants;
 • de relatie met de externe accountant waaronder zijn onafhankelijkheid;
 • treasury, in het bijzonder de financiering;
 • toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

De Auditcommissie bestaat uit de heer J.G.B.J. Hooge Venterink (voorzitter) en de heer J.A.J. Lenssen. Bij de vergaderingen zijn ook de directeur-bestuurder, de controller en de manager bedrijfsvoering aanwezig. De accountant schuift ook regelmatig aan bij de vergaderingen.

De Remuneratiecommissie heeft als taak:

 • een voorstel doen voor de selectiecriteria en de benoemingsprocedure van de leden van de RvC en de directeur-bestuurder;
 • een voorstel doen voor een profielschets van de RvC;
 • werven, selecteren en voordragen van leden voor de RvC; 
 • een voorstel doen aan de RvC over de beloning van de directeur-bestuurder;
 • een beloning voorstellen voor de directeur-bestuurder op basis van de beoordeling op zijn of haar functioneren; 
 • opstellen van het remuneratierapport van de RvC.

De Remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw F. Aarts (voorzitter), mevrouw A.T.M. Bouwmeister-Wegdam en de heer M. Kniest.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren